Rättsområden

Avtalsrätt

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Ekonomisk Brottslighet

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där en person misstänks för att ha begått ett brott. Arbetar med brottmål rörande frågor kring ekonomisk brottslighet.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är regelverket främst för byggbranschen som reglerar avtal mellan de olika parterna. Det är vid tvister mellan beställare, entreprenörer och leverantörer som entreprenadrätten kommer in.

Europeiska konventionen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna anger rättigheter och friheter som varje människa har rätt till.

EU-rätt

EU-rätten är det högsta regelverket i Sverige. Den svenska lagen är underordnad EU-rätten.

Fastighetsrätt

Regler som rör nyttjande, köp och ägande av fast egendom t.ex regler kring köp, hyra och arrende av fastigheter.

Franchising

Franchise är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärksägaren.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Personligt betalningsansvar

Personligt betalningsansvar innebär att du personligen blir ansvarig för en skuld trots att skulden egentligen är aktiebolag skuld. Personligt betalningsansvar kan inträda om t. ex. en bolagsman underlåter att utföra en kontrollbalansräkning då han borde insett att det egna kapitalet understeg halva aktiekaptialet.

Skadeståndsrätt

Anger regler kring huruvida ekonomisk ersättning för en skada ska betalas ut och hur stor denna ersättning ska vara. Skadeståndsrätten rör förhållanden där en person genom sitt handlande har orsakat en skada på en annan persons egendom.

Arv och testamente

Arvsrätt är den samlande beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit fördelas. Arvsrätten kan fördelas med testamente enligt den avlidnes vilja men regleras också i lag.

Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, tillexempel vid frågor rörande kollektivavtal och Lagen om anställningsskydd (LAS).

Kontakta oss via mail direkt i webben